PROFESJONALNE DORADZTWO DLA GASTRONOMII

 • Doradztwo biznesowe

  • Marketing gastronomiczny
  • Nowoczesne zarządzanie personelem
  • Skuteczna kontrola kosztów
  • Zarządzanie zaopatrzeniem
  • Przeciwdziałanie kradzieży
 • Program Tajemniczy Gość

  Kolejny Gość odwiedza Twoją restaurację.
  Spożywa posiłek, płaci i wychodzi. Zachowuje się naturalnie, nie przedstawia się.
  A po wyjściu z lokalu wypełnia kwestionariusz oceny. To był właśnie Tajemniczy Gość MoJa Consulting!

 • Szkolenia gastronomiczne

  Przeprowadzamy szkolenia dla właścicieli i menedżerów gastronomii oraz dla personelu restauracji. Szkolenia dostosowywujemy do specyfiki danej sytuacji biznesowej.

 • Polecamy publikacje

  "Ciemna strona gastronomii. Jak skutecznie przeciwdziałać kradzieży pracowniczej"
   

Jesteś tutaj

Co oznacza pojęcie „szkoła” oraz jak należy dokonywać pomiaru odległości od szkół lub innych miejsc wyznaczonych w uchwale rady gminy(miasta)
określającej strefy ochronne

Odpowiedź: 
Szkoła nie ogranicza się jedynie do obiektu, w którym odbywają się zajęcia edukacyjne, ale obejmuje również całość należącego do szkoły terenu, na którym znajduje się wspomniany obiekt oraz pozostałe budynki(przykładowo – sala gimnastyczna, aula). Problem podobnej natury stał się przedmiotem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku, który w wyroku z dnia 21 marca 2002 r.(sygnatura akt – SA /Bk 1278/2001, który w sentencji wyroku zauważył, że cyt:, „Gdy chodzi o pojęcie, czy definicję „obiektu szkoły”, jako obiektu chronionego nie można mieć wątpliwości, iż chodzi tu nie tylko o budynek szkoły, ale także teren wokół, czy przy szkole, z którego korzystają uczniowie gimnazjum(boisko, trawniki, place gier). Stąd w istocie granica obiektów takich jak szkoła jest równoznaczna z granicą posesji, na której usytuowany jest budynek szkoły. Nie można w każdym bądź razie utożsamiać pojęcia obiektu szkoły jedynie z budynkiem szkoły. Stąd granica szkoły, jako obiektu chronionego jest równoznaczna z granicą posesji, terenu, na którym znajduje się budynek szkoły i inne urządzenia służące uczniom do rekreacji i sportu”. W związku z powyższym odległość punktu sprzedaży od między innymi szkół, powinna być mierzona nie od obiektu(szkoły), a od granicy terenu, na którym obiekt został usytuowany. W sytuacji, gdy uchwała nie określa sposobu dokonywania pomiaru odległości, celem wyjaśnienia wątpliwości można, zatem ponownie odwołać się do orzecznictwa, którego problem był przedmiotem. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2005 r.(sygnatura akt – VI S.A./Wa 963/04; ZNSA 2005/2-3/108), ustalone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającą na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.), odległości pomiędzy punktami sprzedaży napojów alkoholowych a obiektami o szczególnym znaczeniu, takimi jak m.in. szkoły, powinny być mierzone wzdłuż osi dróg publicznych, przy których są one usytuowane, nie zaś przez nieruchomości należące do osób prywatnych. Na terenie szkół obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Bezwzględny charakter zakazu wynika między innymi z faktu, iż obowiązuje on również w czasie wolnym od pracy lub nauki. Stad organizacja na terenie szkoły wszelkiego rodzaju imprez połączonych z podawaniem napojów alkoholowych jest nielegalna, zaś osoby spożywające w tym miejscu alkohol popełniają wykroczenie, o którym mowa w art. 431 ustawy.