Regulamin Serwisu

I. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady i warunki rejestracji na szkolenia serwisie internetowym http://moja-gastronomia.com/szkolenia (zwanym dalej “Serwisem”), należącym do Moja Consulting Jan Mołoniewicz, z siedzibą: ul. Dembego 6/7, 02-796 Warszawa, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej miasta Warszawy pod nr 427688, posiadającą numer NIP: 526-174-30-33, REGON: 140542729 (zwaną dalej „Sprzedawcą”).
 2. Serwis dokonuje sprzedaży osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym (zwanym dalej „Klientami”).
 3. Złożenie zamówienia możliwe jest po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 4. Serwis umożliwia rejestrację na usługi szkoleniowe (zwane dalej „Produktami”) znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.

II. Rejestracja na szkolenia

 1. Warunkiem rejestracji jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego w witrynie Serwisu (podanie imienia i nazwiska, adresu mailowego, opcjonalnie – telefonu kontaktowego).
 2. Rejestracji można dokonać przez stronę http://moja-gastronomia.com/szkolenia lub poprzez zgłoszenie wysłane na adres mailowy: doradztwo@moja-gastronomia.com
 3. Podana cena Produktu jest ceną netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT.
 4. Rejestracji można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Do rejestracji niezbędne jest posiadanie przez Klienta własnego konta poczty elektronicznej.
 6. Po wykonaniu rejestracji poprzez formularz Klient otrzyma drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail, potwierdzenie dokonanej rejestracji. W tym potwierdzeniu znajdować się będą dane konta bankowego Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji i nie przyjęcia dokonanej rejestracji oraz skontaktowania się z Klientem w przypadkach jakichkolwiek zdarzeń mogących mieć znaczenia dla Klienta lub Sprzedawcy.
 8. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Dane do faktur będą przyjmowane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, poprzez wiadomość na adres poczty elektronicznej doradztwo@moja-gastronomia.com. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

III. Płatności

 1. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej, mail z danymi konta bankowego Sprzedawcy.
 2. Płatności należy dokonywać przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,
 3. Klient jest zobowiązany do uregulowania pełnej  płatności za kurs (wraz z podatkiem VAT 23%) najpóźniej w 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania e-maila z danymi konta bankowego do dokonania przelewu i w żadnym przypadku nie później niż na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, która jest umieszczona w Serwisie. W przypadku nie otrzymania płatności w tym terminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji miejsca.
 4. Za moment płatności uznaje się moment, kiedy płatność została zaksięgowana w systemie Bankowym Sprzedawcy.
 5. Nie zastosowanie się do wymogów płatności opisanych w punkcie 3 może skutkować usunięciem Klienta z listy uczestników szkolenia.
 6. Jeśli Klient dokonał płatności, a szkolenie zostanie anulowane, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi wpłaconą kwotę w terminie 7 dni od przewidzianej daty anulowanego szkolenia.

IV. Reklamacje i zwroty

 1. Klient uprawniony jest do składania reklamacji na piśmie, poprzez przesyłanie ich na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu wpłynięcia reklamacji.
 3. W przypadku gdy Klient, po dokonaniu opłaty za szkolenie, zrezygnuje z uczestnictwa w szkoleniu lub nie zjawi się na szkoleniu, wpłacona kwota nie będzie zwracana.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Podawanie przez Klienta danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w serwisie oraz wykonanie usługi.
 2. Rejestrując się w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 z późn.zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy osoby podającej swoje dane w procesie rejestracji mają prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych.
 3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Dane podawane przez Klienta w czasie rejestracji oraz składania zamówienia są poufne i wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie do celów związanych z obsługą i realizacją transakcji dokonywanych w Serwisie,w tym między innymi rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Do spraw uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.